Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη άπαντες στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου θα αποστέλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλυτική λίστα κατά δαπάνη και αιτιολογία, λαμβάνοντας υπόψη αυστηρές εντολές:

**Μέσω ΑΣΕΠ ή ΟΑΕΔ οι προσλήψεις προσωπικού, και για να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της πράξης διορισμού υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπουργό.

**Δεν γίνεται καμία προκήρυξη θέσης αν προηγουμένως δεν δοθεί βεβαίωση από τη διεύθυνση προϋπολογισμού για την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης.

**Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας απαιτείται και για μετάταξη προσωπικού, με αναφορά του συνολικού αριθμού και όχι μόνο των κλάδων-ειδικοτήτων για τις οποίες ζητείται η κάλυψη κενών θέσεων.

* Σε μετάταξη υπαλλήλου προερχόμενου από επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο θα προτείνεται ανάλογη μείωση πιστώσεων του φορέα από τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

* Σε μετάταξη από μη επιχορηγούμενο φορέα θα υποβάλλεται πρώτα αίτημα για την εξεύρεση του κονδυλίου και μετά θα γίνεται η μετάταξη.

**Μετακινήσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και μόνο εφόσον αναλύονται.

**Περικοπές και στα μισθώματα, καθώς κινούνται σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Και δεν θα γίνεται καμία μίσθωση αν δεν υπάρχει προηγουμένως έγκριση του ΓΛΚ.

* Συνιστάται δε στους υπουργούς να περιορίζουν τα κτιριολογικά προγράμματα στους απολύτως αναγκαίους χώρους «καθώς η εξασφάλιση άριστων συνθηκών αυξάνει τις σχετικές δαπάνες».

**Δευτερεύουσες κατηγορίες δαπανών δεν θα εγκριθούν στο σύνολό τους. Συμπληρωματικές πιστώσεις δεν θα χορηγηθούν, καθώς δεν υπάρχει αποθεματικό στον προϋπολογισμό.

* Κάθε πίστωση διατίθεται μόνο για την ανάγκη που έχει προβλεφθεί. Δεν θα εγκρίνονται δαπάνες που υπερβαίνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις.

* Συνιστάται η προσοχή σε αποδοχές προσωπικού, καθώς κατά το παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα με λανθασμένους καταλογισμούς.

* Ειδικά για δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης, νυχτερινής εργασίας, εργασίας κατά την Κυριακή ή εξαιρέσιμες ημέρες που έγιναν στο τελευταίο δίμηνο του 2009 και δεν πληρώθηκαν, θα πληρωθούν με πίστωση του προϋπολογισμού του 2010. Ενώ δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υπέρβαση ορίου εφημεριών για γιατρούς.

**Τροποποίηση του προϋπολογισμού θα γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών.

Δείτε όλο το αρχείο εδώ