Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009

Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης των περιβόητων επιδομάτων πτωχοκομείου σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο, αντί των αυξήσεων, που αποφάσισε η κυβέρνηση κοινοποιήθηκαν σήμερα στις διάφορες υπηρεσίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Συγκεριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

«Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009», για ενημέρωση και εφαρμογή.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης απόφασης , κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου,δικαιούχοι του προβλεπόμενου ποσού είναι οι λειτουργοί και υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω προβλεπόμενη έκτακτη παροχή δεν χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς, Βουλευτές, στο κύριο προσωπικό του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).


Επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009, λόγω συνταξιοδότησης, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το ανωτέρω ποσό με τις αποδοχές ενέργειας.

2. Για τη χορήγηση στους ανωτέρω του εφάπαξ ποσού της έκτακτης οικονομικής παροχής πρέπει, με ευθύνη των οικείων εκκαθαριστών, ναυπολογισθεί το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, που καταβάλλονταν την 31-12-2008, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η οικογενειακή παροχή. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των συνολικών μηνιαίων αποδοχών περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από πρώην ειδικούς λογαριασμούς, είτε χαρακτηρίζονται ως επιδόματα προσέλκυσης ή παραγωγικότητας, είτε ως έξοδα κίνησης, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Είναι

σαφές τόσο από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, όσο και από τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση ότι από τον υπολογισμό των αποδοχών εξαιρείται μόνο η οικογενειακή παροχή που τυχόν καταβάλλεται στους υπαλλήλους. Επίσης, εξαιρούνται αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.


Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής διαμορφώνεται ως εξής :

α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €).

β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα ευρώ (1501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (1700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ (300 €).

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω αποδοχών τα ποσά θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγηθούν στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου με μισθοδοτική κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος ή φόρο εισοδήματος.

4. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των ΝΠΔΔ.

5. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-2009, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (4,2%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (355,91 €).