Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-4-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/278
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Β. Τσιονάκη
Τηλέφωνο : 2132161461
FAX : 2105239238 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Οργανισμός του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών ‘’Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ’’»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8, 11 και 13 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) των άρθρων 6 και 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α’), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαικής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).
δ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
ε) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄ ).
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ζ) του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των
νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).
η) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ
129/Α΄).
θ) Της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄), όπως ισχύει.
ι) του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ 226/Α΄) όπως ισχύει.
ια) του άρθρου 32 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύει.
ιβ) του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων όπως
επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β΄)
«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996
«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
(ΦΕΚ 11/Α΄).
ιγ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων».
ιδ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ
32/Α΄).
2) τη με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ84627/2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την αριθ. Φ1 00021/12290 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης «Κατανομή διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των
Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – Εταμ και των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1034/Β/27-5-11).
4) Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ. 61145/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού
προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
στο ΕΣΥ» (ΑΔΑ: 4ΑΣ3Θ-ΒΙΚ).
5) Την υπ΄ αριθ. Υ4α/77516/20-8-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού
προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
στο Γ.Α.Ν.Α. ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (ΑΔΑ: 4Α8ΦΘ-ΠΦΔ).
6) Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ. 61144/31-05-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς ιατρών πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1375/Β/2011).
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
7. Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα
(ΦΕΚ Β΄ 2105/9-7-2012).
8. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9.Τις υπ΄ αριθ. 23527/17-12-2012 και 4131/14-02-2013 εισηγήσεις της 1ης
ΥΠΕ Αττικής.
10. Τις αριθ. 23η/17-12-2012 (θέμα 41ο) και 24/18-02-2013 (θέμα 3α)
αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Η υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.48321 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Αθηνών ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ’’» (ΦΕΚ 1683/τ.Β΄/2012),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ», υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως
της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 Α΄) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του
Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΌ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Αθήνας.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή στην οποία αναγράφονται
σε επάλληλους κύκλους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΌ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και στη μέση φέρει το Εθνόσημο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο
πληθυσμό ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που
παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε
κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική
του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, και ειδικότερα η πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασιών και των συναφών με αυτές
παθήσεων.
2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών,
νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και
εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση
φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και
των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην
κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και
συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς
οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της
υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της
παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών
προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο
της υγείας στην 1η ΥΠΕ Αττικής.
5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την
αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους που
τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
3. Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Τα ανωτέρω όργανα διοίκησης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7, του
Ν. 3329/2005, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου είναι τετρακόσιες πενήντα (450)
οργανικές κλίνες εκ των οποίων οι πενήντα (50) οργανικές κλίνες είναι του
Παραρτήματος του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή
Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική,
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική - Οικονομική
δ. Τεχνική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
β) Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙ0
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του
ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα υπάγονται
απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου, ενώ το Ειδικό Γραφείο
υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» αποτελεί
Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα
κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα,
Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, Ερευνητικό Κέντρο και το
Παράρτημα του Νοσοκομείου.
Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός-Ογκολογικός με δυναμικότητα 205 κλινών
β) Χειρουργικός-Ογκολογικός με δυναμικότητα 245 κλινών
γ) Εργαστηριακός
Οι Τομείς διαρθρώνονται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:
α) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ –ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Δύο (2) Παθολογικά Ογκολογικά - Δερματολογίας
- Νεφρολογικής Υποστήριξης
- Νευρολογικής Υποστήριξης
- Κλινικής Φαρμακολογίας
-Ψυχιατρικής Υποστήριξης
2. Γαστρεντερολογικό
3. Καρδιολογικό
4. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - Βραχυθεραπείας
5. Αιματολογικό - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού
των Οστών η οποία θα λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3984/2011, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
6. Πνευμονολογικό
7. Ενδοκρινολογικό
ΜΟΝΑΔΑ
Βραχείας Νοσηλείας (Παράρτημα)
Οι ανωτέρω ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια
των αντίστοιχων τμημάτων
β) ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Χειρουργικό Ογκολογικό
2. Δύο (2) Χειρουργικά Μαστού
3. Ορθοπεδικό
4. Γυναικολογικό
5. Ουρολογικό
6. Πλαστικής Χειρουργικής
7. Αναισθησιολογικό - Ιατρείο Πόνου
8. Θωρακοχειρουργικό
9. Νευροχειρουργικό
10. Οφθαλμολογικό
11. Ωτορινολαρυγγολογικό
12. Στοματικής και Γναθοπροσωπικής - Οδοντιατρικό
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Χειρουργικής
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Βραχείας Νοσηλείας (Παράρτημα)
2. Μεταναισθητικής Φροντίδας
(ΜΜΑΦ) (σύμφωνα με την αριθμ.
Υ4α/3592/1996 ΥΑ (ΦΕΚ
1044/Β’/1997)
Οι ανωτέρω ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια
των αντίστοιχων τμημάτων.
γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Βιοπαθολογικό
Βιοχημικό – Ορμονολογικό
Παθολογοανατομικό
Κυτταρολογικό
Αιματολογικό
Αιμοδοσίας
Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας
Ακτινοδιαγνωστικό -Υπέρηχοι-Επεμβατικής
Ακτινολογίας
Νεώτερων Απεικονιστικών
Μεθόδων Τομογράφος
-Αξονικός Τομογράφος –
Μαγνητικός Τομογράφος
Πυρηνικής Ιατρικής
Ιατρικής Φυσικής
Φαρμακευτικό
Διαγνωστικής Μαστού
Γενετικής
Ιολογίας
Τα ανωτέρω Εργαστήρια δεν είναι αυτόνομα και λειτουργούν στα πλαίσια των
αντίστοιχων Τμημάτων.
Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Κατ’ Οίκον Νοσηλείας
2. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) – Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ)
3. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ)
Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Ερευνητικό Κέντρο «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» έχει σαν σκοπό την παντός είδους
επιστημονική έρευνα πάνω στον καρκίνο (βασική, εφαρμοσμένη ή άλλη) και των
σχετικών βιολογικών, ιατρικών, κοινωνικών και λοιπών προβλημάτων ή όλα τα
είδη των νεοπλασιών. Το κέντρο στελεχώνεται από τα ιατρικά τμήματα (κλινικά και
εργαστηριακά).
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α. Κοινωνικής Εργασίας
β. Διαιτολογίας – Διατροφής
γ. Παραϊατρικού Προσωπικού
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του κάθε Τομέα
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων και
Μονάδων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή.
3. Στους Τομείς λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων
ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του
Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε
τέσσερις (4) Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο
Υποδιευθύνσεων, ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 Τμήματα που
καλύπτουν τον Παθολογικό – Ογκολογικό Τομέα της Ιατρικής
Υπηρεσίας, εκτός της Μονάδας του Τομέα αυτού.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμήματα που
καλύπτουν τις Μονάδες του Παθολογικού – Ογκολογικού Τομέα, τις
Μονάδες του Χειρουργικού – Ογκολογικού Τομέα, τα Χειρουργεία και
τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμήματα που
καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα και τα Εξωτερικά Ιατρεία της
Ιατρικής Υπηρεσίας.
4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμήματα που
καλύπτουν τον Χειρουργικό – Ογκολογικό Τομέα.
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία
αποτελείται από :
Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται
σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και
Παραρτήματος
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήματα
1. Οικονομικού
2. Προμηθειών
3. Επιστασίας – Ιματισμού
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρία (3)
Τμήματα ως ακολούθως:
1. Τεχνικού
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως
ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των
παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα
τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των
νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας
των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, του Παραρτήματος
και των Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε
μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των
τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών από κοινού με τη
νοσηλευτική υπηρεσία.
ιβ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων.
ιγ. Η εποπτεία της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης.
2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος :
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή
ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και
διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ.
Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση
οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο
έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού
φαρμακείου καθορίζονται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας :
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε
κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που
προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και
η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής
πολιτικής της πολιτείας.
4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών
Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών,
καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την
οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και
Νοσηλευτικών πράξεων.
5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής:
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών
αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των
ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στο Τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές,
εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με
τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους
κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κα-
τευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων
υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από
διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου
και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και
φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την
ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα
ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο
νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των
προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου
όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης
φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την
έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και
των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την
αρχειοθέτηση τους.
ζ. Η παρακολούθηση προγραμμάτων, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και
έρευνας προσωπικού από κοινού με το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου
Ποιότητας Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών
και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το
κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού
πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της
ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση της γραμματειακής
υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και των άλλων
υπηρεσιών του νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις
υπηρεσίες του νοσοκομείου στην 1η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και
στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε
προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και
Παραρτήματος
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών
εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των
Επειγόντων Περιστατικών και του Παραρτήματος.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποδοχής
Ασθενών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων
Περιστατικών και του Παραρτήματος των οποίων την ευθύνη τήρησης
έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους
ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την
επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από
έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και
την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που
προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό
έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει
τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον
κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των
νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα
παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το
Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και
λοιπών παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών
φακέλων όλων των ασθενών.
στ. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθε-
σίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του
νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς
οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση
επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον
έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο
παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση
των τμηματικών προϋπολογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών
και των φαρμάκων.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του
νοσοκομείου.
ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη: α) της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου
και μη υλικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των
αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου
υλικού και β)της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και
παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
7. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του
νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των
μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και
νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του
πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για
τις ανάγκες του νοσοκομείου.
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και
ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς
και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως
ακολούθως:
1. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών
στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής
ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου καταβάλλοντας
ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε
αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης,
φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο
αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευ-
θύνη για την παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και
αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκο-
μείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του
σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.
2.Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την :
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης
του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά
υλικών.
β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και
κανόνες ασφάλειας.
γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των
μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και
προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης
και της ακτινοθεραπείας.
δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων
ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των
συμβολαίων συντήρησης .
ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική
τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του
υπάρχοντος.
ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με
τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα
συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την
τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.
3.Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και
διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού και υλικών.
β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής
νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των
τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του
τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφω-
νικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής
τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και
κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και
ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών
γεννητριών του νοσοκομείου.
ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
στ. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρα-
νίχνευσης και πυρασφάλειας.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ζ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο
νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
η. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
θ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που
ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και
καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενερ-
γειακών συστημάτων του νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής
Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του
νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί
να περιλαμβάνει:
α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς
και των διαδικασιών που τις διέπουν,
β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης
των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει
διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς
την αποτελεσματικότητά τους,
γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.
2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους
σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι
αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:
α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο
καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων
(φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις,
επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με
λογότυπο του νοσοκομείου.
β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή
αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων,
σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα
απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος.
ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.
στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας
πληροφοριών του νοσοκομείου.
ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας
του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η
υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων
εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση
δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση
των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό
νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των
δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και
εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο
υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών .Στις αρμοδιότητες του
είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών,
καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών
ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη.
ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο
Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση
στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών
από το νοσοκομείο.
ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με
Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του
νοσοκομείου.
ιβ. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών
προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της
υλοποίησης τους.
ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.
ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του
Νοσοκομείου.
ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας
και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης
του προσωπικού του Νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον
εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του
σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών
σεμιναρίων.
ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία,
του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών
πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του
Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την
απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση
περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και
μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη
λειτουργίας της.
4.Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής
πλευράς.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
5.Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων
πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληρο-
φορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της
δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
7.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8.Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η
βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις
εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού,
9.Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
10.Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο,
11.Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά
δίκτυα,
12.Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου,
(δίσκων, κλπ),
13.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του
δικτύου.
14.Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α.την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της
ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
β.την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης
εφαρμογές,
γ.την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-
οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου
δ.την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16.Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους
στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές
ανάγκες του.
17.Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται
για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή
καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18.Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για
την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που
σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,
19.Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα
διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική
υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις
σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι αρμόδιο για
την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των
προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου
και του Παραρτήματος.
ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του ΓΑΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»και του Παραρτήματος
διακρίνονται ως εξής:
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
α. Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), με βαθμό 1ο , η οποία καταλαμβάνεται
από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
β. Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), με βαθμό 2ο , η οποία καταλαμβάνεται
από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.
γ. Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του
άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών
ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως
παρακάτω:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 14
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 10
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 14
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 4
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 4
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
3
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 15
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 6
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΉ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 14
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
9
ΣΥΝΟΛΟ 154
Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ
των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου
84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων
γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση
της απόφασης αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά.
Γ) Από τους παρακάτω Ιατρούς Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης
που εντάχθηκαν στο Νοσοκομείο αυτό κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 32 του Ν. 3918/2011
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3
Δ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό Παραϊατρικό προσωπικό που
προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας των
παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι
αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ EΣΥ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Δέκα πέντε (15) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
Δέκα (10) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Είκοσι επτά (27) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Εξήντα τέσσερις (64) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Πενήντα τέσσερις (54) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις
μόνιμου προσωπικού ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Είκοσι εννέα (29) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Διακόσιες τριάντα τρεις (233) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Κλάδος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ
Διακόσιες δέκα τέσσερις (214) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εκατόν είκοσι έξι (126) οργανικές θέσεις
Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: Βοηθών Θαλάμου, Νοσοκόμων,
Μεταφορέων Ασθενών, και Σαβανωτών - Νεκροτόμων – Αποτεφρωτών και
άλλες συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με
την απόφαση προκήρυξης αυτών.
4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό
Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία
κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δέκα έξι (16) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΠΕ ΙΕΡΕΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση
Κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρεις (3) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Εβδομήντα οκτώ (78) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού Λογιστικού,
Γραφέων Νοσηλευτικών και Επιστημονικών Τμημάτων, Δακτυλογράφων-
Στενογράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με
την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Τρεις (3) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Εννέα (9) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έντεκα (11) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών-τριών, Πλυντών-
τριών, Πρεσαδόρων-Σιδερωτών και Επιμέλειας Κήπων
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με
την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Είκοσι πέντε (25) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων,
Τραπεζοκόμων-Σερβιτόρων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με
την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εννέα (9) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών,
Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων,
Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
5. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Τεχνική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατά
κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες οργανικές
θέσεις μόνιμου προσωπικού, ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:
Μηχανολόγων-Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
Ηλεκτρονικών-Μηχανικών
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από τεχνικό
ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Τεχνολόγων Ιατρικών
Οργάνων, Πολιτικών Δομικών Έργων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η
κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με την
απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από τεχνικό
ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Είκοσι εννέα (29) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Μηχανοτεχνιτών,
Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών-Τεχνιτών, Ψυκτικών-
Κλιματιστών, Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμουδραυλικών, Εργοδηγών,
Σιδηρουργών-Αλουμινοκατασκευαστών, Ελαιοχρωματιστών-Υδροχρωματιστών,
Ξυλουργών, Κτιστών-Οικοδόμων, Θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυστήρων,
Τεχνιτών Ιατρικών Αερίων, Πρακτικών Μηχανικών, Κοπτριών-Ραπτριών,
Κλιβανιστών, Αμμοκονιαστών, Ταπετσέρηδων, Συντηρητών Αναπνευστικών
Μηχανημάτων, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με την
απόφαση προκήρυξης αυτών
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Δικηγόρων.
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ
Υπηρεσία Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων
ΙΑΤΡΙΚΗ (Άλλοι επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό)
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ -
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΙΔΑΧ 1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 9
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΔΑΧ 1
ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩ
Ν
ΙΔΑΧ 1
Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/Εδι
κότητα
Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΙΔΑΧ 2
ΥΕ Β.Υ.Π. - ΒΟΗΘΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΥ
ΙΔΑΧ 1
Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα
Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΑΧ 1
ΥΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΙΔΑΧ 1
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
Δ. Ιατρικό Προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.3232/04,
αρθ.24) σε προσωποπαγείς θέσεις
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 9
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 5
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 6
ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 62
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,
ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής.
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
α. Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας
Τροφίμων.
β. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής
Εργασίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας.
γ. Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων ΤΕ
Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή ΤΕ
Φυσικοθεραπείας.
2. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
α. Στη Διεύθυνση, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής.
β. Στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
γ. Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
3. Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται :
α. Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν,
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
β. Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Κίνησης
Ασθενών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και
Παραρτήματος και Επιστασίας και Ιματισμού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
γ. Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
3. Στην Τεχνική Υπηρεσία προΐστανται :
α. Στη Διεύθυνση και στα Τμήματα αυτής υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
4. Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής.
5. Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
των κλάδων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Νοσηλευτικής
και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
6. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν
υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5ΤΩ
1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων
2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή
υπηρεσιών
3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών
στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ(για δημοσίευση)
2.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τμήμα Α΄ (3)
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Ο προιστάμενος της γραμματείας
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΘ-5Τ