Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

3.127 οι μόνιμοι στην Υγεία

Στα σκαριά είναι μία μεγάλη προκήρυξη για την πρόσληψη 3.127 εργαζομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Το υπουργείο Υγείας και το ΑΣΕΠ βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση και η προκήρυξη αυτή θα είναι η πρώτη που θα προωθηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το σύστημα προσλήψεων.

Οι 3.127 θέσεις προέκυψαν μετά την ενοποίηση δύο διαφορετικών προκηρύξεων, καθώς συμφωνήθηκε τελικά να εκδοθεί μία μεγάλη, ενιαία προκήρυξη για την κάλυψη όλων των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό για το τρέχον έτος.

Η πρώτη προκήρυξη, που είχε σταλεί μάλιστα από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά πάγωσε, προέβλεπε την κάλυψη 1.727

θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορούσε 1.400

θέσεις νοσηλευτών όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ). Ωστόσο, μετά την απόφαση να προχωρήσει σε μία ενιαία διαδικασία η πλήρωση των θέσεων για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στην ενιαία προκήρυξη δεν θα περιληφθούν οι 220 θέσεις που αφορούν την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα αντικατασταθούν από ισάριθμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ έπειτα από σχετικά αιτήματα που θα υποβάλουν οι φορείς (ήδη είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση των αιτημάτων).

Η κατανομή που παρουσιάζουν σήμερα οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» αφορά τις υπόλοιπες 1.180 θέσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν κανονικά. Ενδέχεται ωστόσο μετά την προσθήκη και των υπόλοιπων 220 θέσεων, σε κάποια νοσοκομεία να αυξηθεί ο τελικός αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Προσόντα διορισμού
Με τη νέα ενιαία προκήρυξη θα ορίζονται τα προσόντα διορισμού για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Ειδικότερα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και ειδικότερα για τις θέσεις τις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εργοθεραπείας ή Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ άλλων απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου- Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας κ.ά.

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, αλλά και πρόσθετα προσόντα, όπως π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.ά.