Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Σχετικά με τις προσλήψεις Νοσ.Προσωπικού στο ΕΣΥ

...ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8


Διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό


1. Τα νοσοκομεία και λοιπές νοσηλευτικές μονάδες του ΕΣΥ επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, να προσλαμβάνουν το νοσηλευτικό προσωπικό, κατόπιν προκήρυξης. Το περιεχόμενο της προκήρυξης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για πρόσληψη καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νοσοκομείου ή του αρμόδιου οργάνου της νοσηλευτικής μονάδας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του ν.2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

2. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με την εξαιρετική αυτή διαδικασία γίνεται σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο συντονισμός και η εποπτεία των διαγωνιστικών διαδικασιών ασκούνται από τη Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε δύο μόνο μονάδες του ΕΣΥ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό, καταθέτουν σχετική δήλωση κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους. Αν υποβάλουν υποψηφιότητα σε περισσότερες από δύο νοσηλευτικές μονάδες της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εκπίπτουν από τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και αποκλείονται για μία διετία από κάθε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ οποιασδήποτε κατηγορίας και ανεξάρτητα από τον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό

3. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 καλύπτουν αποκλειστικά κενές οργανικές θέσεις. Εξομοιώνονται μισθολογικά, ασφαλιστικά και ως προς την εξέλιξη τους, με το προσωπικό που υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις.

4. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και για μία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο, και με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση.

Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 και δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης τους, απαγορεύεται να συμμετάσχουν για μία διετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ, οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό.

5 Η διαδικασία πρόσληψης των προηγουμένων παραγράφων ισχύει, κατ' εξαίρεση, για μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εξαιρετική διαδικασία δύνανται συνολικά να προσληφθούν έως πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (5.500) νοσηλευτές. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς την εκκρεμή διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και μέχρι να συμπληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις της νοσηλευτικής μονάδας που προκηρύσσει τον διαγωνισμό.

6 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, τα βασικά σημεία των διακηρύξεων και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις σχετικές προθεσμίες εφαρμογής και την άσκηση εποπτείας και συντονισμού από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

7 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α* 132), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η επαγγελματική αναγνώριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, η πραγματοποίηση υπό την αιγίδα της εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη και η μοριοδότηση για επαγγελματικούς σκοπούς των προγραμμάτων αυτών με μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές μονάδες.»


Αρθρο 9


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.