Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Συνδικαλιστικές άδειες

Εγκύκλιο απέστειλε στις 28/01/2009 το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλες τις υπηρεσίες σχετικά με τα ισχύοντα για τις συνδικαλιστικές άδειες.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η οικεία υπηρεσία έχει την υποχρέωση να χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές, με τις ακόλουθες διακρίσεις:


Α) Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα :

ι) άδεια απουσίας έως 3 ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και

ιι) έως 5 ημέρες το μήνα στην περίπτωση που τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500 (άρθρο 17 του ν.1264/1982).


Β) Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

α) Στον Πρόεδρο

ι) 15 ημέρες το μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη.

ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω 1501 ψηφισάντων μελών.

β) Στον Γενικό Γραμματέα

ι) 15 ημέρες το μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη.

ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω των 10.000 ψηφισάντων μελών.

Στον Αντιπρόεδρο και στον Ταμία ανεξαρτήτως αριθμού μελών των υπαγόμενων σε αυτές πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγούνται έως 15 ημέρες το μήνα.

Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω οργανώσεων παρέχεται άδεια έως 9 ημέρες το μήνα (αρ. 17 του ν. 1264/1982 και άρ. 6 του ν. 2224/1994).Γ) Στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.


ιv) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν (αρ. 17 του ν. 1264/1982).

Οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας πρέπει να ληφθούν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.