Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΥΤΟ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 6/9/2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/ οικ.83304
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Αν. Μοχιανάκη
Τηλέφωνο : 2132161807
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Θέση σε διαθεσιμότητα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1)των παρ. 1 και 3 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 «φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2013 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ167/Α΄/23.7.2013)
2) το Π.Δ.95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 /Α΄/ 10-3-2000), όπως
ισχύει σήμερα.
3) Την αρ.πρωτ.ΔΥ1α/80673/27-8-2013 κοινή απόφαση Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας «Κατάργηση επτά (7)
οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του
ν.4172/2013 (ΦΕΚ2134/Α΄/29-8-2013)
Διαπιστώνουμε
Ότι ………………………..του ……………, υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε΄, ειδικότητας Τραυματιοφορέων
κατηγορίας ΔΕ, του Υπουργείου Υγείας τίθεται σε διαθεσιμότητα από 30-8-2013 λόγ
κατάργησης της θέσης του.Από την κοινοποίηση της παρούσας και για όσο χρόνο διαρκεί η διαθεσιμότητα, παύει ηάσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κύριων και παρεπόμενων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-αναφερόμενο υπάλληλο
Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφεία Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών Γραμματέων
- Δ/νση Προσωπικού
τμήμα Προσωπικού (3)
-Δ/νση Οικονομικού

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΘ-ΔΥΑ