Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΔΥ αποφάσισε χθές τα εξής:

* Την επιβολή επιπλέον εισφοράς 2% στα επιδόματα όλων των δημόσιων υπαλλήλων, από τα οποία μέχρι σήμερα δεν παρακρατούνται εισφορές!!! Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η τακτική μηνιαία εισφορά για τους ασφαλισμένους του ΤΠΔΥ, οι οποίοι είχαν ασφαλισθεί σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού και στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε κύριο φορέα ασφάλισης μετά την 1/1/1993, η τακτική μηνιαία εισφορά είναι 4% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας. Ομως ακόμα και στην κατηγορία των ασφαλισμένων από το 1993 και μετά, υπάρχουν επιδόματα από τα οποία δεν παρακρατείται εισφορά και σύμφωνα με την απόφαση θα επιβάλλεται από εδώ και πέρα.
* Την επιβολή έκτακτης εισφοράς, η οποία θα προέλθει από την παρακράτηση του 50% ενός βασικού μισθού όλων των δημόσιων υπαλλήλων. Η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις για χρονική περίοδο δύο έως τριών ετών!!!
* Την ένταξη στο ΤΠΔΥ των εργαζομένων αορίστου χρόνου που έχουν λιγότερο από 15 χρόνια υπηρεσίας, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του Ταμείου από τις εισφορές.
* Την λήψη επιχορήγησης από το κράτος, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες.