Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.15ης / 19 - 06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ.ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Δ.4η

Θέμα (Ε.Δ.4ον): «Έγγραφο του Συλλόγου των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας σχετικά με την ποσόστωση.»

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του:

1του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014

2. Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.8/492/85018326/7.4.2014
εγκύκλιο με θέμα:«τροποποίησης διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.»

3.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.8/497/10000/28-4-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014

4.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.9/507/10766/12-05-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4250/2014

5.Την υπ΄αριθμ.9/08-05-2014 (θέμα 5ο) Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου περί αξιολόγησης προσωπικού

6.Το υπ΄αριθμ.350/18-06-2014 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου περί αξιολόγησης προσωπικού και

7.μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1.Εκφράζει τη ρητή αντίρρηση του για τον επιμερισμό των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου βάσει των προβλεπομένων κατά νόμο κριτηρίων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές συνθήκες παροχής εργασίας των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει αυξημένο όγκο εργασιών και Προοδευτικά δραματικά μειούμενο αριθμό υπαλλήλων.

2.Ζητά την επανεξέταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ιδιαίτερα της ποσόστωσης.

3.Η απόφαση του Δ.Σ. να είναι δεσμευτική για το μονομελές όργανο διοίκησης ως προς την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών.

4. Την επικύρωση του θέματος αυθημερόν.


Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Η Γραμματέας τουΔ.Σ.

Μαρία Μιχελιδάκη