Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τα νέα ποσά για 700.000 δημοσίους υπαλλήλους

Από 106,65 έως 992,16 ευρώ κυμαίνεται το “ψαλίδισμα” στα ποσά του δώρου Πάσχα που θα εισπράξουν στις 24 Μαρτίου οι 700.000 υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου. Η περικοπή του δώρου Πάσχα κατά 30% είναι πλέον νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί άμεσα.

Παράλληλα, οι μισθοί του μηνός Απριλίου, τους οποίους θα εισπράξουν στο τέλος Μαρτίου οι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, είναι πολύ πιθανό να είναι κι αυτοί μειωμένοι, καθώς οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εφαρμοστεί άμεσα στο σύνολό της η νέα περιοριστική εισοδηματική πολιτική.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα νέα, μειωμένα κατά 30% ποσά του δώρου Πάσχα θα καταβληθούν στους υπαλλήλους και τους λειτουργούς του δημοσίου στις 24 Μαρτίου, δηλαδή 10 ημέρες πριν την Κυριακή της Αναστάσεως, η οποία φέτος εορτάζεται στις 4 Απριλίου.
Tα νέα ποσά του δώρου Πάσχα με την περικοπή τους κατά 30% θα κυμαίνονται πλέον από 248,85 έως 2.315,04 ευρώ, δηλαδή θα είναι μειωμένα κατά 106,65 έως 992,16 ευρώ.
Μειωμένα κατά 5,6% έως 9,1% θα είναι κατά πάσα πιθανότατα και τα ακαθάριστα ποσά των συνολικών αποδοχών του μηνός Απριλίου τα οποία θα λάβουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο στο τέλος Μαρτίου.
Η εγκύκλιος για την εφαρμογή της νέας εισοδηματικής πολιτικής με τις περικοπές σε επιδόματα και δώρα αναμένεται εντός των ημερών να κοινοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε όλες τις υπηρεσίες εκκαθάρισης μισθοδοσίας των υπουργείων, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, προκειμένου οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.

Η εισοδηματική πολιτική
Σύμφωνα με τη νέα εισοδηματική πολιτική, που έγινε ήδη νόμος του κράτους:
1. Οι βασικοί μισθοί όλων των υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31-12-2009, δηλαδή δεν θα αυξηθούν αλλά θα “παγώσουν”.
2. Τα επιδόματα εορτών και θερινής αδείας, που λαμβάνουν οι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, περικόπτονται κατά 30%.
3. Περικόπτονται κατά 12% τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις των λειτουργών και των υπαλλήλων του δημοσίου, καθώς και των εργαζομένων στους ΟΤΑ και στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της Βουλής.
Οι περικοπές των επιδομάτων και των αποζημιώσεων κατά 12% προβλέπεται να επιβληθούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010. Τα ποσά των περικοπών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την 1η-1-2010 μέχρι την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του νόμου θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των επομένων της ψήφισης του νόμου μηνών, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για ποσά αναδρομικής περικοπής έως 150 ευρώ, η παρακράτηση θα γίνει εφάπαξ.
β) Ποσά αναδρομικής περικοπής από 150,01 έως 300 ευρώ θα παρακρατηθούν σε 2 μηνιαίες δόσεις.
γ) Ποσά αναδρομικής περικοπής από 300,01 έως 600 ευρώ θα παρακρατηθούν σε 4 μηνιαίες δόσεις.
δ) Ποσά αναδρομικής περικοπής από 600,01 έως 1.000 ευρώ θα παρακρατηθούν σε 6 μηνιαίες δόσεις.
ε) Ποσά περικοπής άνω των 1.000 ευρώ θα παρακρατηθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις.
4. Το επίδομα για την ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%.
5. Μειώνονται κατά 7% οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές και κατά 30% τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξαιρούνται από τη μείωση αυτή οι αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του 50,01%.
6. Κατά 7% περικόπτονται επίσης και οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών, των προέδρων, των αντιπροέδρων και των μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερόμενων ΝΠΙΔ.
7. Οι περικοπές αποζημιώσεων κατά 12% και επιδομάτων εορτών - αδείας κατά 30% εφαρμόζονται και για τα έξοδα παράστασης του προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε να συμβάλει στην προσπάθεια για τη διάσωση της οικονομίας, του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών και των υφυπουργών, αλλά και στις αμοιβές των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων.
8. Περικόπτονται κατά 50% οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και των μελών διοικητικών συμβουλίων των προαναφερομένων ΝΠΙΔ.
9. Στις συντάξεις που καταβάλλονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δεν θα χορηγηθεί φέτος καμία αύξηση. Τα επιδόματα αδείας και εορτών δεν περικόπτονται ούτε αυξάνονται.
10. Για όλο το 2010 απαγορεύεται οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.
11. Στα ταμεία ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων με έμφαση στην εφαρμογή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.


ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Κατηγορίες υπαλλήλων-λειτουργών / Νέο, μειωμένο δώρο Πάσχα / Ποσό περικοπής δώρου Πάσχα
  
Υπάλληλοι υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης / 248,85 - 583,10 ευρώ / 106,65 - 249,90 ευρώ
Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες  
-Συνταγματάρχης  
(έγγαμος με 33 έτη) * / 798,35 ευρώ / 342,15 ευρώ
-Ταγματάρχης  
(έγγαμος με 31 έτη) * / 767,55 ευρώ / 328,95 ευρώ
-Λοχαγός   
(έγγαμος με 26 έτη) * / 613,70 ευρώ / 263,00 ευρώ
- Υπολοχαγός   
(έγγαμος με 23 έτη) * / 576,10 ευρώ / 246,91 ευρώ
Ανθυπολοχαγός   
(άγαμος με 15 έτη) * / 463,60 ευρώ / 198,70 ευρώ
Αρχιλοχίας   
(άγαμος με 9 έτη) * / 399,42 ευρώ / 171,18 ευρώ
- Επιλοχίας   
(άγαμος με 6 έτη) * / 361,90 ευρώ / 155,10 ευρώ
Δικαστικοί λειτουργοί / 520,80 -2.315,04 ευρώ / 223,20-992,16 ευρώ
Ιατροί του ΕΣΥ / 294,70-943,04 ευρώ / 126,30-404,16 ευρώ
Πανεπιστημιακοί / 372,75-994,00 ευρώ / 159,75-426,00 ευρώ
Καθηγητές ΤΕΙ / 366,80-880,32 ευρώ / 157,20-377,28 ευρώ
Διπλωματικοί / 354,55-1.134,56 ευρώ / 151,95-486,24 ευρώ

* και αντίστοιχοι βαθμοί σε Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική