Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Παγωμένη η βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη.

Πέρα από τις μειώσεις στους μισθούς που έχουμε υποστεί το προηγούμενο διάστημα, έρχεται τώρα να προστεθεί και το πάγωμα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, σε εφαρμογή των όρων του δεύτερου μνημονίου.
Διαβάστε από το dimosnet.gr
“Προαγωγές υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς”.
Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του Ν.4024/2011 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο αυτού βαθμό, θα γίνουν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις.
Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.»
Τέτοια ερμηνευτική εγκύκλιος,  δεν εκδόθηκε ποτέ, καθώς ακολούθησε η δημοσίευση του Ν.4046/2012 (Δεύτερο Μνημόνιο), ο οποίος στο Παράρτημα V-2, σελ. 787, υπό τον τίτλο «Αποδοχές στο Δημόσιο Τομέα κα διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» ορίζει ότι: «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου (Πρώτο τρίμηνο του 2012). Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής.»
Πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Δ.Μ.&ΗΔ ότι η εν λόγω μελέτη έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία (ΑΔΑ: Β443Η-2Ξ5). Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία λογικά πρέπει να γίνει μέσα στον Ιούνιο, θα αποφασισθεί εάν θα προχωρήσουν σε προαγωγές ή εάν θα χρειαστούν νέες τροποποιήσεις στο σύστημα προαγωγών. Μέχρι τότε οι προαγωγές στο Δημόσιο τομέα παγώνουν.


Eδώ το νέο  βαθμολόγιο - μισθολόγιο: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500