Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Σας διαβιβάζουμε επεξεργασμένο σχέδιο διατάξεων σχετικών με τη ρύθμιση θεμάτων μόνιμου προσωπικού των Νοσοκομείων, Προνοιακών Μονάδων, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας που απασχολείται στα υπερβαρέα και Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.


1. Τα επαγγέλματα των Νοσοκομείων έχουν κατηγοριοποιηθεί μισθολογικά (Νοσοκομειακό Επίδομα) Ν. 3205/23-12-03/ΦΕΚ 297 άρθρο 7 παρ. 5 ανάλογα με την βαρύτητά τους σε δύο κατηγορίες.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

*
Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μαίες και Επισκέπτριες
*
Πληρώματα ασθενοφόρων (διασώστες κ.α.)
*
Προσωπικό των πάσης φύσεως εργαστηρίων in vivo και in vitro
*
Προσωπικό Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Βοηθοί Φαρμακείου, Φυσικοί, Ακτινοφυσικοί, Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων
*
Προσωπικό καθαριότητας

* Προτείνουμε στην Α΄ κατηγορία να περιληφθούν τα Επαγγέλματα Υγείας τα οποία έχουν ενταχθεί στην Ιατρική Υπηρεσία.


Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
*
Όλο το λοιπό προσωπικό

Η ένταξη λαμβάνει υπόψη την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και εντάσσει την Α΄ κατηγορία στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και την Β΄ κατηγορία στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

2. Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Μονάδων, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας το οποίο προσλαμβάνεται ή διορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στα ανωτέρω επαγγέλματα και υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, δικαιούνται σύνταξη από το ΔΗΜΟΣΙΟ εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3 % επί του βασικού μισθού και του Νοσοκομειακού Επιδόματος από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ.
3. Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί στις θέσεις της παρ. 2 υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναδρομικά ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται αποκλειστικά εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Στο προσωπικό που έχει υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ και απασχολείτο αποκλειστικά στις ειδικότητες της παρ. 2 χορηγείται κάθε πέντε (5) χρόνια πραγματικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
5. Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2,3 μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών και πάνω ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
6. Το Νοσοκομειακό Επίδομα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297) άρθρο 7 παρ. 5 υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.
7. Το προσωπικό που δεν συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων εντάχθηκε όμως με την αίτησή του στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% για κάθε έτος ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς.
8. Το προσωπικό των ανωτέρω διατάξεων συνταξιοδοτείται με 30 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας εκ των οποίων τα είκοσι (20) αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα πέντε (5) στα τελευταία είκοσι (20) πριν τη συμπλήρωση των τριάντα (30) ετών.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

9. Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Μονάδων, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας το οποίο προσλαμβάνεται ή διορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στα ανωτέρω επαγγέλματα και υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, δικαιούνται σύνταξη από το ΔΗΜΟΣΙΟ εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
10. Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 2,1 % επί του βασικού μισθού και του Νοσοκομειακού Επιδόματος από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ.
11. Στο προσωπικό που έχει υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ και απασχολείτο αποκλειστικά στις ειδικότητες της παρ. 9 χορηγείται κάθε επτά (7) χρόνια πραγματικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
12. Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 9, 10 μετά την συμπλήρωση επτά (7) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση είκοσι ένα (21) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση είκοσι οχτώ (28) ετών και πάνω ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
13. Το Νοσοκομειακό Επίδομα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297) άρθρο 7 παρ. 5 υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.
14. Το προσωπικό που δεν συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων εντάχθηκε όμως με την αίτησή του στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% για κάθε έτος ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς.
15. Το προσωπικό των ανωτέρω διατάξεων συνταξιοδοτείται με 32 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας εκ των οποίων τα είκοσι (20) αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα πέντε (5) στα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν τη συμπλήρωση των τριάντα δύο (32) ετών.
16. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι έως την δημοσίευση του ΦΕΚ δεν υπόκεινται σε καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς, επειδή για μεγάλη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου ήταν ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα του ΙΚΑ.
Πολλά μεγάλα Νοσοκομεία δημοσιοποιήθηκαν έως 31-12-1990 και οι υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μονιμοποιήθηκαν μετά πολλών χρόνων υπηρεσίας.